นวัตกรรมพลังงานเพื่ออนาคต
นวัตกรรมพลังงานเพื่ออนาคต
ลวดเชื่อม Magna สำหรับงานเชื่อมคุณภาพ เกรดพรีเมียม
ลวดเชื่อม Magna สำหรับงานเชื่อมคุณภาพ เกรดพรีเมียม
เทคโนโลยีเพื่อนาคต
เทคโนโลยีเพื่อนาคต
เครื่องมือสำหรับงานช่าง
เครื่องมือสำหรับงานช่าง
บริการบำรุงรักษา
บริการบำรุงรักษา
previous arrow
next arrow

การหล่อลื่นคืออะไร

การหล่อลื่นเป็นกระบวนการลดการเสียดทาน การเสียดทานเป็น คำสำคัญ ที่จะทำให้เข้าใจเกี่ยวกับการหล่อลื่น ดังนั้นในส่วนแรกจะเป็นการให้คำจำกัดความเรื่องการเสียดทาน สาเหตุ และผลกระทบของการเสียดทาน สำหรับส่วนหลังจะเกี่ยวข้องกับการหล่อลื่น น้ำมันหล่อลื่นทำงานอย่างไร การใช้งานที่แตกต่างกัน และปรับปรุงสมบัติการหล่อลื่นของผลิตภัณฑ์ของแผนกผลิต OMEGA อย่างไร

การเสียดทาน:

     การเสียดทานหมายถึงแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวของวัสดุสองชนิดที่สัมผัสกัน และเกิดการต้านการเคลื่อนที่ของวัสดุหนึ่งกับอีกวัสดุหนึ่ง กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ การเสียดทานคือสัมผัสของการต้านเมื่อวัสดุสองชนิดขัดถูกัน หากไม่มีการตรวจสอบการเสียดทานที่เกิดขึ้นจะเป็นต้นเหตุ ให้เครื่องจักร และอุปกรณ์ ถูกทำลาย แต่แรงเสียดทานไม่สามารถถูกกำจัดออกไปได้หมด ( อย่างน้อยที่สุดไม่สามารถทำได้ที่อุณหภูมิเหนืออุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์ – 459 องศาฟาเรนต์ไฮต์ ) ดังนั้นเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดในการให้คำจำกัดความแก่การหล่อลื่นก็คือ การลดแรงเสียดทานลงมากที่สุด การเสียดทานทำให้ เกิดการเสียหายของพื้นผิว ที่มาขัดถูกัน ซึ่งเรียกกันในภาษาพื้นเมืองว่าการสึกหรอ ผลกระทบอื่นๆ ของการเสียดทานก็คือการสูญเสียพลังงานเพราะพลังงานปริมาณมากขึ้นต้องนำมาใช้เพื่อเอาชนะแรงเสียดทาน ถ้าการเสียดทานยังคงเกิดขึ้นต่อไปโดยไม่มีการหล่อลื่น ความร้อนก็จะเกิดขึ้น( แบบเดียวกับที่เมื่อนำไม้สองชิ้นมาถูกัน ) ผลก็คือเครื่องจักรถูกทำลายการเสียดทานก่อก็ให้เกิดความเสียหายได้อย่างไร? ถ้ามี ผิวโลหะ แม้จะดูว่าเรียบแต่หากส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้วจะเห็นว่าที่พื้นผิวมีความ ขรุขระ  ซึ่งเป็นสาเหตุพื้นฐานของการเสียดทาน เมื่อผิวของโลหะเลื่อนไถลซึ่งกันและกันขอบที่ขรุขระจะยึดกัน จะไป หน่วงการเลื่อนไถลที่เรียบ

     การสึกหรอ เกิดขึ้นเมื่อขอบที่ขรุขระที่พื้นผิวโลหะแตกออกและถ้าขอบนี้ยังสึกหรอไปเรื่อย ๆ ความเสียหายของพื้นผิวโลหะก็จะเกิดขึ้นการเสียดทานเป็นเรื่อง น่าปวดหัว ของวิศวกรบำรุงรักษาเพราะมันจะทำให้เครื่องจักรพังลง และก็ต้องมีการซ่อมแซมและเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เก่าแล้วออกไป

การหล่อลื่น:

     การหล่อลื่นมีคำจำกัดความง่าย ๆ ว่าเป็นศาสตร์ของการลดการเสียดทานโดยการนำสารลดการเสียดทานที่เหมาะสมมาใช้ระหว่างพื้นผิวของวัสดุที่ขัดถูกันมีการเคลื่อนที่ กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ การหล่อลื่นเป็นกุญแจที่จะทำให้ ลดการสูญเสียพลังงาน และความเสียหายของชิ้นส่วน การลดการสึกหรอกลายเป็นกุญแจที่จะรักษาชิ้นส่วนเครื่องกลให้มีประสิทธิภาพที่มีผลดีที่สุดและยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรด้วยน้ำมันหล่อลื่นอาจมี 3 สถานะ คือ แก๊ส ของเหลว และของแข็ง เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เพิ่มสถานะที่ 4 คือ น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ น้ำมันหล่อลื่นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากสำหรับการใช้งานสมัยใหม่เพราะจุดประสงค์ และขอบเขตของการใช้น้ำมันหล่อลื่นมีมากมาย และหลากหลาย  เวลานี้น้ำมันหล่อลื่นถูกลงความเห็นว่ามีความ สำคัญ ต่อการการเก็บสิ่งสกปรกหรือสิ่งปนเปื้อนจากชิ้นส่วนที่ละเอียดอ่อนของเครื่องจักร ในบริเวณที่มีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ความร้อนที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาใหญ่สำหรับวิศวกรบำรุงรักษาเพราะเครื่องจักรจะต้องทำงานนานกว่า และเร็วกว่าโดยไม่มีการหยุดเครื่อง สารเติมแต่งชนิดพิเศษ กำลังมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยลด หรือ ระบายความร้อนที่เกิดขึ้นซึ่งมิฉะนั้นแล้วอาจเป็นสาเหตุให้เครื่องจักรเสียหายได้น้ำมันหล่อลื่นยังถูกพบอีกว่าเป็น ตัวกลาง ในอุดมคติ สำหรับระบบไฮดรอลิกเพราะน้ำมันหล่อลื่นสามารถ ส่งถ่ายกำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์โดยตรงของการหล่อลื่นคืออะไร?:

                ผลลัพธ์ปฐมภูมิ (โดยตรง ) ของการหล่อลื่นคือ

 • หน่วงการสึกหรอ
 • ลดการเพิ่มของอุณหภูมิให้น้อยที่สุด
 • ลดการเสียดทาน

                ผลลัพธ์ทุติยภูมิ ( โดยอ้อม ) ของการหล่อลื่นคือ

 • ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร
 • ลดการหยุดของเครื่องเมื่อเครื่องเสีย
 • ลดต้นทุนการผลิตซึ่งมาจากการเดินเครื่องจักรไม่ถูกขัดจังหวะ ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง และการเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องจักรน้อยลง

การหล่อลื่นที่ได้ผล:

     เพื่อเป็นการรักษาให้สมรรถนะของเครื่องจักร โรงงาน และห้องทำงานในโรงงานมีอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องตั้งแผนกบำรุงรักษา การบำรุงรักษาแบ่งเป็น “ การบำรุงรักษาเพื่อแก้ไข ” ( Corrective  Maintenance ) และ “ การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน ” ( Preventive  Maintenance )

     การบำรุงรักษาเพื่อแก้ไข ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการบำรุงรักษาเมื่อเครื่องจักร หรื อุปกรณ์เมื่อมีความเสียหายเล็ก ๆ เกิดขึ้น การบำรุงรักษาแบบนี้เป็นการซ่อมแซมชิ้นส่วนเครื่องจักร และโดยทั่วไปมักเป็นนโยบายของโรงงานขนาดเล็กที่มีเครื่องจักรปริมาณน้อย และความเสียหายที่เกิดขึ้นมักไม่มีผลต่อสายการผลิต

     การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน เป็นการบำรุงรักษาที่มุ่งตรงไปยังการทำให้สมรรถนะของเครื่องจักรยืนยาวที่สุดโดยไม่เกิดปัญหา หรือ เกิดความเสียหายซึ่งจะเป็นสาเหตุทำให้สายการผลิตสะดุดลง การบำรุงรักษาเพื่อป้องกันที่ได้ผลนั้นทำให้การผลิตในอุตสาหกรรมมี ประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากเวลาที่จะสูญเสียไปกับการถูกขัดจังหวะลดลงให้เหลือน้อยที่สุด

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการหล่อลื่นที่เพียงพอ:

     เป็นช่วงเวลาหลายปีที่น้ำมันหล่อลื่นไม่ได้มีความสำคัญนักเพราะเครื่องจักรมีความสลับซับซ้อนน้อยกว่า และความหลากหลายของน้ำมันหล่อลื่น ก็ยังไม่มีความจำเป็น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้เครื่องจักรมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น การปรับเครื่องมีความเที่ยงตรงมากขึ้น เครื่องจักรมีขนาดกะทัดรัดมากขึ้น และภาวะในการปฏิบัติงานก็รุนแรงและหลากหลายมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ทำให้มีการใช้น้ำมันหล่อลื่นหลายชนิด ที่แตกต่างกันแต่ก็เป็นความตั้งใจ และความพยายามอย่างมากที่จะนำน้ำมันหล่อลื่นไปใช้งานที่เหมาะสม ประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรมการหล่อลื่นของ OMEGA เห็นได้ชัดขึ้นเมื่อแสดงออกมาในรูปของเงิน เมื่อใช้น้ำมันหล่อลื่นของ OMEGA ทำให้ประหยัดได้ถึง 100 เท่าของค่าใช้จ่ายในการหล่อลื่น ประโยชน์ที่ได้รับแน่นอนจากการหล่อลื่นที่ดี มีดังนี้

 • การสังเกตการณ์สมรรถนะของเครื่องจักร – น้ำมันหล่อลื่นของ OMEGA ที่มีคุณภาพดีกว่าจะมีอายุการใช้งานนานกว่าแม้ว่าจะเดินเครื่องที่ความเร็วสูงสุด และปริมาณน้ำมันหล่อลื่น OMEGA ที่ต้องใช้ก็น้อยกว่าน้ำมันหล่อลื่นที่มีราคาแพงน้อยกว่า
 • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา – น้ำมันหล่อลื่นของ OMEGA ที่มีคุณภาพสูงมีผลให้การเปลี่ยนชิ้นส่วนของเครื่องจักรน้อยกว่า และเครื่องจักรเสียหายน้อยกว่า
 • การเสียของเครื่องน้อยที่สุด– การเสียหรือการพังของเครื่องจักรไม่เพียงแต่จะทำให้การซ่อมแซมมีราคาแพงแต่ยังทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงมากถ้าพูดในแง่ของความล้มเหลวในการผลิตที่เกิดขึ้น เรื่องดังกล่าวเป็นจริงไม่เพียงแต่กับ โรงงานที่มี
 • การนำระบบอัตโนมัติมาใช้ เท่านั้นแต่ ฟาร์มขนาดเล็ก ที่หากรถแทรกเตอร์เสีย ก็สามารถทำให้สูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก การหล่อลื่นโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ OMEGA จะลดจำนวนครั้งของการเสียของเครื่องลงอย่างมาก
 • การลดปริมาณของเสียในการผลิต – ผลิตภัณฑ์มากมายที่ไม่ผ่านการยอมรับภายหลังจากการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการยอมรับนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากเครื่องจักรที่ผลิตไม่เป็นไปตามแผนเพราะการสึกหรอเนื่องจากมีการหล่อลื่นไม่เพียงพอ

โปรแกรมการหล่อลื่นเพื่อป้องกัน:

     ขั้นตอนแรกที่จะแน่ใจในการหล่อลื่นที่ถูกต้องก็คือการพัฒนาโปรแกรมการหล่อลื่นของ OMEGA ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการเตรียมโปรแกรมดังกล่าว จำเป็นต้อง

 • หาค่าของช่วงระยะเวลาการหล่อลื่น
 • จำแนก และให้รหัสน้ำมันหล่อลื่นที่แตกต่างกัน
 • จัดตั้งระบบการบันทึกข้อมูล
 • วาดเส้นทางการหล่อลื่น
 • ก่อตั้งศูนย์เอกสารสำคัญในการควบคุม
 • กำหนดช่วงเวลาในการหล่อลื่o
 • กำหนดการบันทึกประจำวันของการหล่อลื่น
 • มีการจัดเก็บสต็อกน้ำมันหล่อลื่น OMEGA ให้เพียงพอ

ติดต่อเรา

Image

gbiz logo 01

   บริษัท กรีนบิซ (ไทยแลนด์) จำกัด

       428/62 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน
       เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
       โทร : 02-010-6626, 061-945-9192
       แฟกซ์ : 02-010-6626 กด 10
       อีเมล : gbizoffice@gmail.com